สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ปี 2559


โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี. ประจำปี 2559 มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเป็นปีที่ 2
โดยท่านประธานกรรมการบริหาร คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ยังคงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นคาวมสำคัญ
การสร้างมิตรภาพ สานสัมพันธ์โครงการสืบไป

ในนามเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยดีเสมอมา


[Best_Wordpress_Gallery id=”70″ gal_title=”สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.-2″]