มอบน้ำดื่มช่วยบุคลากรการแพทย์

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบน้ำดื่มช่วยบุคลากรการแพทย์ โดยคุณวชัรพงศ์ ชาวสามทอง และคุณกิรติ ชาวสามทอง
ที่ผ่านมา