เค.ซี.ปิโตรเลียม

เค.ซี.ปิโตรเลียม

เค.ซี.ปิโตรเลียม จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปลีก-ส่ง น้ำมันคุณภาพส่งตรงจากคลัง ด้วยประสบการณ์ในธุริกิจน้ำมัน มากกว่า 29 ปี บริการที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการให้บริการขนส่งน้ำมันครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขงในเขตภาคอีสาน โดยให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

                ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ชัดเจนจึงได้กำหนดทิศทางองค์กรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรจึงได้กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ดังนี้

  1. ดำเนินธุรกิจโดยเน้นสร้างความเป็นผู้นำด้านการขนส่งน้ำมัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพตรงเวลา ยุติธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
  2. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบได้
  3. เน้นการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
  4. สร้างกลุ่มธุรกิจ และเปิดโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระจายฐานธุรกิจและลดความเสี่ยง
  5. ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าและ ข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการขนส่งน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สู่ความเป็นผู้นำ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

เราจึงยึดมั่นในการนำนโยบายคุณภาพนี้ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ให้ได้รับความเข้าใจนำไปปฏิบัติ  และตระหนักถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบันเปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมัน 3 สาขา ได้แก่
สำนักงานใหญ่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร